Üyelik Formu  |  Destek Verenler  |  Basın Odası  |  Güneş 1'den Görüntüler  |  Ziyaretçi Defteri
 
Derneğimiz
Başkan Uğur İlhan
Tüzük
 
GENÇ KIZ SIĞINMA EVİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi - Madde 1

Derneğin adı GENÇ KIZ SIĞINMA EVİ DERNEĞİ olup kısa şekli olarak da GENÇ KIZ SIĞINMA EVİ ibaresini kullanacaktır. Derneğin merkezi İstanbul'dadır.

Derneğin Amacı - Madde 2

Derneğin amaçları şunlardır:
Ülkemiz de, yetiştirme yurtlarında kalan, bakım ve himayesi sağlanan genç kızlarımız, orta öğrenim süresince 20 yaş, yüksek öğrenim de ise 25 yaşına kadar, himaye altında tutulmaktadır. Bu yaş sınırını geçen kızlarımızın yurtlarla ilişkisi, yasalar gereği kesilmektedir.
Hiçbir yaşam güvencesi olmayan genç kızlar, acımasız yaşam koşulları ile bir başlarına yaşam mücadelesi vermektedirler. Genç kızlarımızın birey olarak, ihtiyaç duydukları donanımla, yaşamlarını sürdürebilecek kadar yetkinleştirilmesi, meslek edindirilmesi, eğitimleri devam edenlerin eğitimlerinin tamamlanıp, tek başlarına, kimseye muhtaç olmadan, yaşamda ayakta kalabilecek donanıma sahip olana kadar himayeleri gerekmektedir.
1- ) İş edindirilip, kendi başlarına yaşama başlayan genç kızlarımızın, artık tek başlarına, yaşamlarını sürdürebilecek kadar yetkinleştiğinden emin olunana kadar, gözetilmeleri ve korunmaları,
2- ) Töre ve namus cinayeti tehdidi altında olan ve aile için cinsel istismara uğrayan ve şiddet gören 18 yaşını doldurmuş genç kızların himaye edilmesi ve meslek edindirip kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilecek yetkinliğe kavuşturulmaları.

Derneğin Faaliyet Alanları - Madde 3

Dernek amaçlarına ulaşmak üzere aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütecektir:
a) Dernek amacının gerçekleşmesinde yararlı olacak konularda faaliyet göstermek, himaye edilen genç kızlara ihtiyaç duyacakları destek ve himayeyi sağlamak. Eğitimsel, mali, iaşe,ibade ve ikamet sorunlarının çözümü,
b) Üyeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini artırıcı her türlü faaliyette bulunmak,
c) Yasal gereklilikleri yerine getirmek kaydıyla, başka ülkelerde benzeri çalışmalarda bulunan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, ulusal ve uluslararası seminerler düzenlemek, yabancı ülkelerdeki benzer dernekler tarafından düzenlenen seminer, eğitim ve dernek amacı ile uyumlu sair faaliyetlere katılmak üzere temsilci göndermek, temsilcilerini geri çekmek, söz konusu dernek ve kuruluşlara üye olmak,
d) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, konferanslar, paneller, sosyal etkinlikler, yarışmalar düzenlemek, jüriler oluşturmak, ödüller vermek,
e) Amaç ve faaliyetleri dahilinde radyo ve televizyon, dergi, gazete, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanmak; video, kaset, belgesel film ve CD Rom hazırlamak, web sitesi gibi her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform kurmak, arşiv oluşturmak; Dernek adına dergi, gazete, kitap, broşür ve süreli/ süresiz yayın çıkartmak amacıyla ilgili makamlardan onay almak,
f) Mevcut ve ileride kurulacak, ulusal ve uluslararası, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya her türlü üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve üye olmak, ve üyelikten ayrılmak,
g) Yurtiçi ve yurtdışından şartlı ya da şartsız bağış kabul etmek, kamuya yararlı statüsünü haiz olanlar da dahil özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya bir üst kuruluş, birlik ve benzeri teşekküllere ayni ve nakdi bağışta bulunmak, Dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınır ve taşınmazları satın almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerektiği takdirde sahip olunan taşınmazlar üzerinde ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek, tesis edilmiş olanları fek etmek, kullanım hakkını almak yada işletmek, kiralamak, sahip olduğu yada olacaklarını kiraya vermek, lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek, burs vermek, kredi almak, borçlanmak için gerekli olan her türlü hukuka uygun eylem ve işlemleri yapmak, bağışta bulunmak ve her türlü bağışı kabul etmek.
h) Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurmak ve/veya anılan kuruluşlarla işbirliği yapmak,
i) Genel Kurulun kararı ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi koşuluyla, yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde şube açmak.

Derneğin Kurucuları - Madde 4

Derneğin kurucu üyelerinin ad, soyad, meslek ve sanat, ikametgah ve uyrukları (aşağıda) belirtilmiştir.
Derneğin kurucu üyeleri:
1- Zehra Uğur Başcıl (İlhan) emekli-yazar- kadın hakları araştırmacısı T.C
Barboros mahallesi. Veysipaşa sk. Atalar sitesi. 15/15 Koşuyolu/Üsküdar/İstanbul
2- Canan Toksöz Halkla ilişkiler Danışmanı T.C
Osmanağa mahallesi,Süleymanpaşa sokak, No:46/6 Kadıköy/İstanbul
3- Şebnem Bilge Sanatcı T.C
Cengiz han sk.No:8 Göztepe/İstanbul 4- Selma Candan Kişisel Gelişim-Koçluk-Hipnoz-Enerjist T.C
Cumhuriyet cad. Engin Ap. No:283 kat:3 Harbiye-Şişli-İstanbul
5- Fuat Özer Avukat T.C
Bahariye cad. Mirelay Nazım sokak, No:23/5 Kadıköy-İstanbul
6- Necla Vuslat İlhan Ön muhasebe T.C
Burhanettin cad, demirci kara mahellesi,1429. sokak, Habibe Uslu ap, No:20/1
Merkez/Antalya
7- Deniz Eda İlhan Halkla İlişkiler T.C
Barboros mahellesi, veysipaşa sokak, atalar sitesi15/15 Koşuyolu/Üsküdar/İstanbul

Derneğin Gelirleri - Madde 5

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a) Giriş aidatı, üye aidatı,
b) Bağış ve yardımlar, Yurt içi ve yurt dışında oluşturulmuş fonlardan, ayrılacak paylar.
c) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
d) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, temsil, konser, dernek yararına düzenlenecek yemekli toplantı ve sair eğlence ile spor müsabakası ve konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
e) Derneğin malvarlığından elde edilecek gelirler ve
f) İlgili mevzuata göre alınacak müsaade ile kurulacak tesis ve işletmelerden elde edilen gelirler,
g) Basılı yayın, CD-ROM, radyo ve TV programları ile Internet hizmetlerinden sağlayacağı gelirler,
h) Ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler.

Derneğe Üyelik - Madde 6

Derneğe üye olma koşulları:
a) Medeni haklara sahip olmak,
b) Onsekiz yaşını doldurmuş olmak,
c) Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
d) Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
e) T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olmak,
f) Üyelik türüne göre Tüzüğün 8, 9.ve 10. maddede yeralan özellikleri taşımak.
Başvuru sahibinin, Dernek üyeliğine kabul edilip edilmediği, başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde Yönetim Kurulu tarafından bildirilir. Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz. Dernek üyeliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapılmaz.

Dernek Üyelik Türleri - Madde 7

Dernek üyeleri;
a) Asli üyeler
b) Aday üyeler
c) Fahri üyelerden oluşur.

Asli Üyelik - Madde 8

Dernek kurucu üyeleri ile madde 6'da belirlenen Dernek üyelik koşullarına sahip oldukları tespit olunarak, Dernek üyeliğine kabul edilenler Dernek asli üyesi sıfatını kazanırlar. Asli üyelerin madde 6'da belirtilen koşulların yerine gelmesi yeterlidir.

Aday Üyelik - Madde 9

Dernek asli üye sıfatını kazanmak için madde 8/I'de öngörülen şartları üyelik başvurusundan itibaren iki yıl içerisinde yerine getirmeyi taahhüt eden kimseler, Yönetim Kurulu Kararı ile Dernek aday üyeliği sıfatına sahip olurlar.
Dernek aday üyeleri, üye giriş ücreti ödemekle yükümlü olmayıp, sadece asli üyeler için belirlenen yıllık aidatın yarısını ödemekle mükelleftirler. Aday üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilir, fakat oy kullanamazlar. Genel Kurul toplantı yeter sayısının oluşup, oluşmadığının tayininde toplantıya katılan aday üyeler dikkate alınmaz.
Dernek aday üyeleri, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kuruluna seçilemez. Aday üyelere sağlanacak olan haklar Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından belirlenir.
Dernek asli üyeliği için gerekli görülen şartları, üyelik başvurusundan itibaren en çok iki yıl içerisinde yerine getirdiği tespit olunan aday üyelerin üyeliği, aday üyenin talebi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda asli üyeliğe çevrilir. Aday üye, asli üye sıfatını kazanmasını takiben, asli üyelerin sahip olduğu tüm haklardan yararlanır ve tabi oldukları yükümlülükleri yerine getirir.
Öngörülen süre sonunda sözkonusu şartları yerine getirmediği tespit olunan aday üyelerin üyeliği Yönetim Kurulu Kararı ile sona erdirilir. Aday üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin karar tebliğ yolu ile bildirilir. Sözkonusu karara karşı kararın tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı itirazda bulunulabilir.

Fahri Üyelik - Madde 10

Dernek asli üyesi olmayan ve fakat Tüzüğün 6. maddesinde yeralan koşullara sahip kişiler Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile fahri üye olarak tayin edilebilirler
Fahri üyeler, Dernek Genel Kuruluna katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Genel Kurul toplantı yeter sayısının oluşup, oluşmadığının tayininde toplantıya katılan fahri üyeler dikkate alınmaz.
Dernek fahri üyeleri, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kuruluna seçilemez ve Dernek asli üyelerine sağlanan haklardan istifade edemezler.
Yönetim Kurulu, fahri üye olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması halinde, fahri üyeliğin sona ermesine herzaman karar verebilir.

Dernek Üyeliğinden Ayrılma - Madde 11

Üyeler, bu yöndeki arzularını Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek ve varsa birikmiş borçlarını ödemek kaydıyla diledikleri zaman Dernekten ayrılabilirler. Üyenin yazılı talebi üzerine talep tarihi itibariyle yükümlülüklerinin ifası şartıyla üyeliğe son verilir.
Disiplin Kurulu, Dernek Tüzüğüne ve iş ahlakı ilkelerine çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket ettiği veya bu davranışları ile Dernek onurunu zedeleyeceği kaygısı uyandırdığı gerekçesi ile Yönetim Kurulu tarafından kendisine sevki yapılan üyenin Dernek üyeliğinden çıkarılması konusunda karar vermek üzere gerekli araştırmaları yapar. Disiplin Kurulunun karar vermesi için beklenilmesini gerekli gördüğü durumlar olduğu takdirde, Disiplin Kurulu üyenin üyeliğinin askıya alınmasına karar verebilir. Üyelik hakkının askıya alınıp, alınmaması Disiplin Kurulunun takdirinde olup, Disiplin Kurulu tarafından bu hususta alınan karar üyeye tebliğ olunur.
Üyeliğin Disiplin Kurulu Kararı ile askıya alınması halinde üye, aidatlarını öder, mükellefiyetlerini yerine getirir. Üyeliği askıya alınan hiçbir üye Dernek çalışmalarına katılamaz ve oy kullanamaz.

Dernek Üyeliğinin Sona Ermesi - Madde 12

Aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde Dernek üyeliği sona erer:
a) Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat gereği Dernek üyeliğine engel bir halin varolması,
b) Yazılı bildirime rağmen, ilgili dönem içinde haklı bir neden göstermeksizin üyelik aidatını ödememiş olmak veya aidatın ödenmemesi sebebi ile Olağan Genel Kurula kabul edilmemek,
c) Herhangi bir haklı neden göstermeksizin üst üste üç Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmamak,
d) Disiplin Kurulu Kararı ile üyeliği sona ermek.
Dernek tüzüğüne, çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile Dernek onurunu zedeleyeceği kaygısını uyandıranlar hakkında Yönetim Kurulu, üyenin durumunu, incelenmesi için nedenleri, bulgularla birlikte Disiplin Kuruluna havale eder. Disiplin Kurulu üyenin durumunu inceler, üyenin yazılı ve gerekli görülürse sözlü savunmasının alınmasını takiben yedi gün içinde kararını verir. Sözlü savunma alınması halinde Disiplin Kurulunda yapılan savunma zapta geçirilir. Disiplin Kurulunun verdiği karar üç gün içinde Yönetim Kuruluna ve ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir.
Disiplin Kurulunca üyeliğinin sona ermesine karar verilen üye, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak durumunun Genel Kurul tarafından ele alınmasını talep edebilir. Üyenin bu talebi, Genel Kurul tarihinden en geç otuz gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna iletilmesi halinde yapılacak ilk Genel Kurulda, aksi halde bir sonraki Genel Kurulda karara bağlanır. Bu konuda alınacak kararlarda özel bir çoğunluk aranmaz.

Derneğin Organları - Madde 13

Derneğin organları:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,
d) Disiplin Kurulu
e) Danışma Kurulu,
f) Onur Kurulu,
g) Komiteler ve Çalışma Gruplarıdır.

Genel Kurul - Madde 14

Genel Kurul toplantıları ve seçimler, Derneğin kayıtlı üyelerinin katılımı ile iki yılda bir, Mayıs ayı sonuna kadar yapılır. Yönetim ve Denetim Kurulları gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılır. Yönetim Kurulunun bu gereği yerine getirmemesi halinde, üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımı ile alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması Olağan Genel Kurul Toplantısı yerine geçmez.

Genel Kurul Toplantı Çağrısı - Madde 15

Genel Kurul, Yönetim Kurulunca, en az onbeş gün önceden toplantıya çağırılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi Yönetim Kurulunca belirlenen şekilde üyelere duyurulur.

Genel Kurul Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı - Madde 16

Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu Kararı ile Dernek merkezi haricindeki bir yerde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyelerin geçmiş dönem aidatlarını tamamen ödemiş olmaları zorunludur. Dernek tarafından yapılan yazılı hatırlatmaya rağmen herhangibir makul sebep göstermeksizin geçmiş dönem aidatlarını ödemeyen üyeler Genel Kurula katılamazlar.
Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı ertelenir; ikinci toplantıda, katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olmaması kaydıyla, çoğunluk aranmaz. Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel Kurulun Derneğin feshi ve Tüzük değişikliğine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.
Genel kurul kararları katılanların çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul Toplantı Usulü - Madde 17

Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan hazirun cetvelindeki isimlerin karşısına imza koymak suretiyle toplantıya katılırlar.
Genel Kurul toplantısında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme dahil edilmesi mecburidir.
Genel Kurul toplantı çoğunluğu sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve yeterince katip üye seçilerek divan kurulu teşkil ettirilir. Toplantı yönetimi Divana aittir. Toplantı gündemi ve görüşmeler bir tutanakla tespit edilir; bu tutanak divan kurulunca imzalanarak Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri - Madde 18

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır:
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Derneğin federasyon veya bir üst kuruluşa katılması veya ayrılması,
f) Derneğin feshi,
g) Mevzuat veya Tüzük gereği Genel Kurul tarafından yerine getirilmesi gereken diğer görevler,
h) Şube açılmasına karar verilmesi,
ı) Üyelerinin zaruri ihtiyaç maddelerini ve kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurulabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
i)Derneğin borçla ilzam edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, bu yetkinin Yönetim kurulundan iki asil üye ile kullanılmasına.
Şubelerin borçla ilzam edilmeside de aynı esas ve usullere tabii olmasına. Ancak şubenin borçla ilzam edilmesi Merkez Yönetim Kurulunun onayına bağlanmasına


Genel Kurul Kararları ve Üyelerin İtiraz Yolları - Madde 19

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlası ile alınır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshine dair kararlar, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin müspet oyuyla alınabilir. Karar nisaplarının hesabında çekimser oylar müspet yönde verilmiş oylar cümlesinden sayılamaz.
Dernek üyeleri, Derneğin hükmi şahsiyeti ile üyenin kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınacak kararların oylamasına iştirak edemezler.
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden itibaren bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye ilgili kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden itibaren üç ay içinde mahkemeye başvurarak Genel Kurul kararının iptalini talep edebilir.
Derneğin diğer organlarının kararlarına karşı, Dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.
Kanuna göre Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı haller saklıdır.

Yönetim Kurulu Yapısı ve Seçimi - Madde 20

Yönetim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Dernek Genel Sekreteri, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Diğer üyeler, Genel Kurulda gizli oy ve açık tasnif sonucu seçilir.
Yönetim Kurulu üye sayısı, üyelikte meydana gelecek boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düştüğü takdirde, yedek üyeler asil yönetim kuruluna çağrılır.
Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda Yönetim Kurulu Başkanını seçer ve üyeler arasındaki görev paylaşımını belirler.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri - Madde 21

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak mülki amirliğe sunmak,
c) Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahalin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,
e) Bütçe doğrultusunda giriş aidatı, yıllık aidat ve üye katılım paylarını saptamak; yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
f) Kendi içinden bir Yürütme Komitesi seçmek ve yetkilendirmek, ve
g) Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını belirlemek,
h) Genel Kurul tarafından şube açılmasına yetki verildiğinde, şube kurucularının tespitini yaparak mülki amirliğe bildirmek,
ı) Derneğin faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak ve derneğin amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde Dernekte komiteler ve çalışma gruplarını teşekkül ettirmek; kurulmuş olan Komite ve Çalışma Grupları tarafından verilen kararları denetlemek,
i) Şube açılmasına karar verilmişse şubelerin ve ayrıca oluşturulan komite, kurul, konsey, uzmanlık grupları ve diğer organların işleyişi başta olmak üzere gerekli gördüğü konularda dernek etkinliklerini düzenlemek; dernek ve çalışmaları hakkında yazılı ve görsel basında açıklama yapacak olan kişileri ve bu açıklamaların çerçevesini belirlemek için iç yönetmelikler hazırlamak.
j) Mevcut ve ileride kurulacak, ulusal ve uluslararası, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek,kooperatif,federasyon, konfederasyon veya her türlü üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve üye olmak ve üyelikten ayrılmak.

Yürütme Komitesi - Madde 22

Yürütme Komitesi, Yönetim Kurulu Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, Sayman Üye ve Genel Sekreterden oluşur. Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde Dernek işlerini sevk ve idare eder.

Denetim Kurulu - Madde 23

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur.
Dernek muamelat, muhabere ve hesaplarını en az iki Denetim Kurulu üyesi bir arada tetkik eder. Her bir üyenin tek tek inceleme yapma yetkisi ayrıca mevcuttur. Tek başına inceleme yapan üye durumu diğer üyelere yazıyla bildirir.
Denetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından 15 gün önce yapacağı genel denetim neticesinde hazırlanan raporu, Genel Kurul toplantısına sunar. Yönetim Kurulunun hazırladığı bütçeye ilişkin görüşünü Genel Kurula sunar.
Denetim Kurulu altı ayda bir denetleme yapar ve neticeyi bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve bir özet halinde tüm üyelere sunar.
Denetim Kurulu yaptığı her türlü kontrol ve teftişin neticesini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirir. Genel Kurulun toplantıya daveti gereken hallerde, Yönetim Kurulunun ihmale ve acze düştüğüne kanaat getirmeleri halinde, sorumluluk tümüyle kendilerine ait olmak üzere, Genel Kurulu toplantıya davet ederler.

Disiplin Kurulu - Madde 24

Dernek üyeleri aleyhinde yapılacak şikayetleri inceleyip, karara bağlamakla görevli Disiplin Kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilir.
Disiplin Kurulu üyeler hakkında;
a) İhtar,
b) Kınama cezaları verebilir,
c) Üyeliğin askıya alınması ve üyelikten çıkarılma ile ilgili işlemleri yerine getirebilir.

Derneğin İç Denetimi - Madde 25

Derneğin iç denetimi, Yönetim Kurulunun görevlendireceği kişilerce veya Denetim Kurulu aracılığıyla üç ay aralıklarla yapılır ve Genel Kurul bilgisine sunulur.

Danışma Kurulu - Madde 26

Danışma Kurulu, Dernek amacını yerine getirmek üzere ihtiyaç duyulan konularda uzman niteliğine sahip bulunan üyelerden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından iki yıl sure ile tayin olunur.
Danışma Kurulu, Dernek faaliyet konusu ve amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan ve belirli bir bilgi ve tecrübe gerektiren konularda, Yönetim Kurulunun talebi üzerine sözlü ya da yazılı görüş sunar, Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesini temin etmek üzere gerekli olan fikri desteği sağlar.

Dernek Tarafından Tutulacak Defterler - Madde 27

Dernekçe aşağıda tutulan defterler tutulacaktır:
a) Üye kayıt defteri
b) Karar defteri
c) Gelir-gider defteri
ç) Bilanço hesabı cari defteri
d) Gelen ve giden evrak defteri
e) Demirbaş defteri
f) Alındı Belgeleri Kayıt Defteri
Bu esas defterler Yönetim Kurulu nezareti altında tutulur ve muhafaza edilir.

Dernek Giriş Ücreti ve Üyelik Aidatı - Madde 28

Dernek giriş ücreti 75 YTL yıllık üyelik aidatı ise 50 YTLdır.
Dernek asli üyeleri, üyeliğe kabul edilmelerini takip eden yedi gün içerisinde Dernek giriş ücretini, ödemekle yükümlüdürler. Dernek giriş ücreti, bir kez ödenir.
Asli üyeler, Dernek giriş ücretinin yanısıra, asli üyelikleri devam ettiği sürece, her yıl Genel Kurul tarafından tespit olunacak Dernek üyelik aidatını, ödemekle yükümlüdürler.
Dernek fahri üyeleri, asli üyelere uygulanan Dernek giriş ücreti ve üyelik aidatını ödemeye zorlanamazlar. Kendilerinin belirledikleri miktarda bağış yapacaklardır

Şubeler - Madde 29

Dernek yurtiçinde ve yurtdışında yasal yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla şubeler açabilir.
Dernek şubeleri işbu tüzük hükümlerine tabidir. Ancak; şubelerde genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu organları bulunur.
Şube yönetim kurulları (5) asıl (5) yedek; şube denetim kurulu (3) asil (3) yedek üyeden oluşur.

Şube Organları - Madde 29/A

Şube Organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.

Şube Genel Kurulları - Madde 29/B

Şube Genel Kurulları, Dernek merkezine kayıtlı olmakla beraber, şubenin bulunduğu ilde ikamet eden ve ayrıca şube üye defterine kaydını yaptırmış bulunan asil üyelerin bir araya gelmesi ile teşekkül eder.
Şube Genel Kurulları bu tüzük gereğince iki yılda bir toplanır. Ancak bu toplantının, Merkez Genel Kurul toplantısı ile aynı yıl içerisinde, toplantıdan iki ay önce bitirilmiş olması gerekmektedir.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10'dan fazla veya toplam üye sayısı 20'den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şube Yönetim ve Denetim Kurulları'nın gerekli gördüğü hallerde veya şubeye kayıtlı asil üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Şube Genel Kurulu toplantıya Şube Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.
Şube Denetim Kurulu'nun talebi veya şube asil üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu'nu bir ay içinde toplantıya çağıramazsa, Şube Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi şube üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Şube Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Dernek tüzüğünün 16., 17. ve 18. maddelerinde yer alan çağrı usulü, toplantının yeri, toplantının yapılış usulü ve seçim usulü, şube ve çalışma alanı kapsamında kalmak üzere Şube Genel Kurulları'nda da aynen uygulanır.
Şube Genel Kurul Toplantılarında Görüşülecek

Konular - Madde 29/C

Aşağıdaki konular şube Genel Kurullarında görüşülerek karara bağlanır:
a) Şube organlarının seçilmesi,
b) Şube Yönetim ve Şube Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrazı,
c) Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya tadilen tasdiki,
d) Genel Merkez Genel Kurul delegelerinin seçilmesi,
e) Şubeye gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Şube Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
f) Mevzuat ve dernek tüzüğünde, Şube Genel Kurulu tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Olağan ve olağanüstü toplantılardan sonra, karar tutanakları ve rapor suretleri, şubelerce Dernel Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir.

Şube Yönetim Kurulu - Madde 29/D

Şube Yönetim Kurulu 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üye olmak üzere gizli oy ve açık tasnif yoluyla Şube Genel Kurulunca seçilir.
Şube Yönetim Kurulları, Merkez Yönetim Kurulu hakkında uygulanan tüzük hükümlerine göre görev bölümü yaparlar.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri - Madde 29/E

a) Şubeyi temsil etmek veya bu hususla kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. Resmi organlar tarafından istenilen temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek,
b) Dernek Yönetim Kurulu'nun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek,
c) Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Şube Genel Kurulu'na sunmak,
d) Türk vatandaşı olmayanların şube üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
e) Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın Şube Yönetim Kurulu'na verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Gerektiğinde Şube Genel Kurulu'nu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak.
f) Şube faaliyetlerinin gerektirdiği iç tüzükleri uygulamaya koymak.
g) Üyelik taahhütlerini yerine getirmeyen üyelerin dernekten ayrılmalarına karar vermek. Kararı Dernek Yönetim Kurulu'na bildirmek.
h) Dernek Genel Kurulu ve Şube Genel Kurulu kararlarını tatbik etmek.
i) Şube Genel Kurulu toplantı tutanakları ile birlikte onaylanmış şube bütçesi, bilanço, gelir gider çizelgeleri, denetim raporlarının bir kopyasını Dernek Yönetim Kurulu'na göndermek.

Şube Yönetim Kurulu Kararlarının Sonuçları - Madde 29/F

Şube Yönetim Kurulu aldıkları kararlarından üyelere, yasalara ve 3. şahıslara karşı doğrudan sorumludur.

Şube Denetim Kurulu - Madde 29/G

Şube Denetim Kurulu 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye olarak Şube Genel Kurulunca seçilir.
Bu Kurul denetleme görevini Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Merkez Yönetim Kuruluna, Şube Yönetim Kuruluna ve toplandığında Şube Genel Kuruluna sunar.
Genel Merkez Denetim Kurulu şube işlemlerini ayrıca denetlemeye yetkilidir.

Şubelerin Kapatılması - Madde 29/H

Şubelerin Dernek Tüzüğü, Dernekler Kanunu, Genel ve Sosyal Mevzuat, Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararlarına aykırı davranışları halinde, Genel Kurul kararıyla şubeler kapatılabilir.

Tüzük Değişikliği - Madde 30

Tüzük değişikliği için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin 2/3'ünün Genel Kurul toplantısında hazır bulunması zorunlu olup; tüzük değişikliğine ilişkin karar ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı ertelenir; ikinci toplantıda, katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olmaması kaydıyla, çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıda kararlar katılanların 2/3 oy çokluğu ile alınır

Derneğin Feshi ve Tasfiyesi - Madde 31

a) Dernek Genel Kurulu her zaman, Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurul'a katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
b) Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse Genel Kurul ikinci defa toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulunun 2 katından az olmayacak şekildedir. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
c) Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir.
d) Dernek fesholduktan sonra Derneğin bütün para ve malları benzer amaçlı başka bir teşekküle veya vakfa devrolunur.
e) Bu işlemlere fesh, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tüzükte açıklık olmayan haller - Madde 32

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'nun konuya ilişkin hükümlerine başvurulur.

Derneğin Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri - Madde 33

1- Z. Uğur Başcıl (İlhan)
2- Canan Toksöz
3- Selma Candan
4- Fuat Özer
5- Deniz Eda İlhan

Onur Kurulu - Ek Madde 1

Onur Kurulu, eski başkanları ile dernek faaliyet konusunda önemli katkılarda bulunmuş ve bulunabilecek kişiler arasından bilgi, deneyim ve güvenilir kişilikleri sebebiyle seçilmiş üyelerden oluşur. Eski başkanları Onur Kurulunun tabii üyesidirler. Diğer üyeler Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
Onur Kurulu derneğin tanıtımında etkin görev üstlenir. Derneğin çalışmalarını etkin kılmak için yazılı ve sözlü önerilerde bulunur ve derneğe faaliyetlerini sürdürmesinde destek sağlarlar.


Komiteler ve Çalışma Grupları - Ek Madde 2

Yönetim Kurulu derneğin faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak, derneğin amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde Dernekte komiteleri ve çalışma gruplarını teşekkül ettirebilir. Oluşturulan bu ihtiyari organlar yine Yönetim Kurulu kararı ile feshedilebilir.


Ana Sayfa   |   Hakkımıızda   |   İletişim
Site İstatistiği
 BUGUN 52  
 TOPLAM 50680  
Tasarım ve Programlama SK WEB - İçerik GKSE'e aittir. Tüm Hakları Saklıdır © 2006